1-[(4-CHLOROPHENYL)(PHENYL)METHYL]-4-[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]PIPERAZINE CAS 163837-56-7

1-[(4-CHLOROPHENYL)(PHENYL)METHYL]-4-[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]PIPERAZINE CAS 163837-56-7

163837-56-7,1-[(4-CHLOROPHENYL)(PHENYL)METHYL]-4-[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]PIPERAZINE,1-[(4-CHLOROPHENYL)(PHENYL)METHYL]-4-[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]PIPERAZINE;(-)-1-[1-(4-CHLOROPHENYL)PHENYLMETHYL]-4-[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]PIPERAZINE;(R)-1-((4-Chlorophenyl)(phenyl)Methyl)-4-tosylpiperazine;1-((4-chlorophenyl)(phenyl)Methyl)-4-tosylpiperazine

Read More
N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine CAS 152460-10-1

N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine CAS 152460-10-1

152460-10-1,N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine,IMatinib IMpurity C;Imatinib EP Impurity F;Imatinib USP Impurity F;IMatinib interMediates;152460-10-1;N-(5-Amino-o-tolyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidinamine;2-(5-Amino-2-methylanilino)-4-(3-pyridyl)pyrimidine;4-methyl-3-[4-(3-pyridyl)pyrimidin-2-ylamino]aniline;N-(2-Methyl-5-Amino Phenyl)-4-(3-Pyridyl)-2-Pyrimidine;(5,AMINO 2-MethylPHENYL) 4,(3,PYRIDYL) 2,PYRIMIDINEAMINE

Read More