UV 3638/2,2′-Benzene-1,4-diylbis(4H-3,1-benzoxazin-4-one) CAS 18600-59-4

UV 3638/2,2′-Benzene-1,4-diylbis(4H-3,1-benzoxazin-4-one) CAS 18600-59-4

Identification Properties Safety Data Specifications & Other Information Links Identification CAS Number 18600-59-4 Name 2,2′-Benzene-1,4-diylbis(4H-3,1-benzoxazin-4-one) Synonyms 18600-59-4 [RN] 2,2′-(1,4-Phenylen)bis(4H-3,1-benzoxazin-4-on) [German] [ACD/IUPAC Name] 2,2′-(1,4-PHENYLENE)BIS(3,1-BENZOXAZIN-4-ONE) 2,2′-(1,4-Phenylene)bis(4H-3,1-benzoxazin-4-one) [ACD/IUPAC Name] 2,2′-(1,4-Phénylène)bis(4H-3,1-benzoxazin-4-one) [French] [ACD/IUPAC Name] 4H-3,1-Benzoxazin-4-one, 2,2′-(1,4-phenylene)bis- [ACD/Index Name] 8V348NL4QK T66 BVO ENJ DR D- DT66 BVO ENJ [WLN] [18600-59-4] 2,2-(1,4-phenylene)bis((4H-3,1-benzoxazine-4-one) 2,2′-(1,4-Phenylene)bis(4H-benzo[d][1,3]oxazin-4-one) 2,2-(1,4-PHENYLENE)BIS-4H-3,1-BENZOXAZIN-4-ONE 2,2?-(1,4-Phenylene)bis[4H-3,1-Benzoxazin-4-one] 2,2′-benzene-1,4-diylbis(4H-3,1-benzoxazin-4-one) 2-[4-(4-keto-3,1-benzoxazin-2-yl)phenyl]-3,1-benzoxazin-4-one 2-[4-(4-oxo-3,1-benzoxazin-2-yl)phenyl]-3,1-benzoxazin-4-one 2-[4-(4-oxobenzo[d]1,3-oxazin-2-yl)phenyl]benzo[d]1,3-oxazin-4-one MFCD00356293 [MDL…

Read More
UV-1577 CAS 147315-50-2

UV-1577 CAS 147315-50-2

Identification Properties Safety Data Specifications & Other Information Links Identification CAS Number 147315-50-2 Name UV-1577 Synonyms 147315-50-2 [RN] 2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(hexyloxy)phenol [ACD/IUPAC Name] 2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(hexyloxy)phenol [German] [ACD/IUPAC Name] 2-(4,6-Diphényl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(hexyloxy)phénol [French] [ACD/IUPAC Name] 2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-[(hexyl)oxy]phenol 302PHN0JBS Phenol, 2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(hexyloxy)- [ACD/Index Name] T6N CN ENJ BR BQ DO6& DR& FR [WLN] [147315-50-2] 2-(4,6-diphenyl(1,3,5-triazin-2-yl))-5-hexyloxyphenol 2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-((hexyl)oxy)phenol 2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(hexyl)oxyphenol 2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-[(hexyl)oxy]-phenol 2-(4,6-Diphenyl-s-triazin-2-yl)-5-hexyloxyphenol MFCD02683454 [MDL number] Tinuvin 1577…

Read More

UV-1130 CAS 104810-48-2;104810-47-1;25322-68-3

Identification Properties Safety Data Specifications & Other Information Links Identification CAS Number 104810-48-2 (48-52%) 104810-47-1 (36-40%) 25322-68-3 (12%) Name UV-1130 Synonyms TINUVIN 213; Alpha-[3-[3-(2h-Benzotriazol-2-Yl)-5-(1,1-Dimethylethyl)-4-Hydroxyphenyl]-1-(Oxopropyl]-Omega-Hydroxypoly(Oxo-1,2-Ethanediyl); UV-1130;Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-3-3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl-1-oxopropyl-.omega.-hydroxy-; [3-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-hydroxypoly(oxo-1,2-ethanediyl); Tinuvin-1130;Polyethylene glycol mono-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-1-oxopropyl ether 1,2-Ethandiyl-bis{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-hydroxy-5-(2-methyl-2-propanyl)phenyl]propanoat} [German] [ACD/IUPAC Name] 1,2-Ethanediyl bis{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-hydroxy-5-(2-methyl-2-propanyl)phenyl]propanoate} [ACD/IUPAC Name] Benzenepropanoic acid, 3-(2H-1,2,3-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, 1,2-ethanediyl ester [ACD/Index Name] Bis{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-hydroxy-5-(2-méthyl-2-propanyl)phényl]propanoate} de 1,2-éthanediyle [French] [ACD/IUPAC Name] [104810-47-1] 104810-47-1 [RN]…

Read More