2-(4-Methoxystyryl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine CAS 42573-57-9

2-(4-Methoxystyryl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine CAS 42573-57-9

Identification Properties Safety Data Specifications & Other Information Links Identification CAS Number 42573-57-9 Name 2-(4-Methoxystyryl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine Synonyms 1,3,5-Triazine, 2-(2-(4-methoxyphenyl)ethenyl)-4,6-bis(trichloromethyl)- 1,3,5-Triazine, 2-[(E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]-4,6-bis(trichloromethyl)- [ACD/Index Name] 2-[(E)-2-(4-Methoxyphenyl)vinyl]-4,6-bis(trichlormethyl)-1,3,5-triazin [German] [ACD/IUPAC Name] 2-[(E)-2-(4-Methoxyphenyl)vinyl]-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine [ACD/IUPAC Name] 2-[(E)-2-(4-Méthoxyphényl)vinyl]-4,6-bis(trichlorométhyl)-1,3,5-triazine [French] [ACD/IUPAC Name] 255-893-1 [EINECS] 42573-57-9 [RN] MFCD01940892 [MDL number] [42573-57-9] 1,3,5-Triazine, 2-[2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]-4,6-bis(trichloromethyl)- [ACD/Index Name] 127192-46-5 [RN] 181429-60-7 [RN] 2-(4-Methoxystyryl)-4,6-bis(trichloromethyl )-1,3,5-triazine 2-(4-Methoxystyryl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine 2-(4-METHOXYSTYRYL)-4,6-BIS(TRICHLOROMETHYL)-S-TRIAZINE 2-(p-methoxystyryl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine 2,4-Bis…

Read More
2,4-Oxazolidinedione,5-[[4-(dipenylamino)phenyl]methlene-3-(2-phenylethyl)- CAS 506426-96-6

2,4-Oxazolidinedione,5-[[4-(dipenylamino)phenyl]methlene-3-(2-phenylethyl)- CAS 506426-96-6

Identification Properties Safety Data Specifications & Other Information Links Identification CAS Number 506426-96-6 Name 2,4-Oxazolidinedione,5-[[4-(dipenylamino)phenyl]methlene-3-(2-phenylethyl)- Synonyms No data available SMILES No data available StdInChI No data available StdInChIKey No data available Molecular Formula No data available Molecular Weight No data available EC Number No data available MDL Number No data available Properties Appearance No data…

Read More